86. posiedzenie Sejmu RP

fot. Kancelaria Sejmu

fot. Kancelaria Sejmu

W środę 11 września podczas pierwszego dnia 86. posiedzenia Sejmu posłowie debatowali nad sprawozdaniem komisji śledczej ds. VAT, która przyjęła w ubiegły piątek raport końcowy ze swych prac. Dokument mówi m.in. o rozszczelnieniu systemu podatkowego w latach 2007 – 2015. Posłowie uchwalili także ustawę dotyczącą ujawnienia majątku rodzin Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, ministrów, parlamentarzystów, europosłów. Sejm uchwalił także nowe Prawo zamówień publicznych – ma ono zwiększyć konkurencyjność i dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw.

I czytanie

Posłowie rozpoczęli prace nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, który dotyczy wprowadzenia obniżonej o 50% stawki podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowych, został on skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Do tej komisji skierowano także projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Dyskutowano także o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dotyczy on stworzenia podstaw prawnych dla funkcjonowania rejestru danych kontaktowych (RDK), który będzie rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Dalsze prace nad tym projektem będzie prowadziła Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Z kolei do Komisji Gospodarki i Rozwoju skierowano rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej. Nowe regulacje mają wyeliminować błędy w zakresie implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Ustawy przyjęte przez Sejm

W środę Sejm uchwalił 12 ustaw. Wśród nich są:

Nowelizacja ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Określa ona zasady tworzenia i funkcjonowania zagranicznych i krajowych oddziałów zamiejscowych oraz zagranicznych podmiotów zależnych Instytutu.

Uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, takich jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne wprowadza przyjęta nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym likwiduje ustawę z 25 lipca 2014 r. ponieważ – wbrew prognozom – nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego.

Nowela ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedłuża obowiązywanie na lata 2020 i 2021 obecnych przepisów regulujących zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób podziału części regionalnej subwencji ogólnej.

Wprowadzenie przepisów umożliwiających prawidłowe stosowanie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2016/161 to przyjęta nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Jawność majątków rodzin polityków wprowadza nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw, która zakłada, że Premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi TK, NSA i SN, a także osoby stojące na czele wielu innych instytucji państwowych będą zobowiązane do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego obejmowałby też marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, prezesów NIK i NBP, sekretarzy i podsekretarzy stanu, przewodniczącego KNF, wojewodów, prezesów: zarządów PFRON i NFOŚiGW, NFZ, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i ARMiR-u.

Przyjęta przez posłów ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ma na celu „odmrożenie” funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019. Projekt zakłada podniesienie kwoty odprowadzanej za pracownika na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego finansowane są np. „wczasy pod gruszą” czy karnety sportowe dla pracowników. Z uwagi na większe zainteresowanie członków rodzin wielodzietnych Kartą Dużej Rodziny, zwiększono limity wydatków zw. z realizacją tej ustawy.

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej, nakłada kary finansowe za sprzedaż tzw. kopciuchów i obligatoryjne podłączanie się do sieci ciepłowniczych jeżeli będzie to technicznie i ekonomicznie możliwe.

Nowelizacja ustawy o pracy na statkach rybackich reguluje wymagania dla rybaków do pracy na statku rybackim, warunki zatrudnienia i życia na statku rybackim, zagadnienia ochrony zdrowia oraz kwestie opieki medycznej nad rybakami.

Jedna z ważniejszych przyjętych w środę ustaw to – Prawo zamówień publicznych, która kompleksowo reguluje materię zamówień publicznych, ma zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych i zwiększyć dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw, lepiej zarządzać całym procesem zakupowym, zwiększyć rolę współpracy zamawiającego i wykonawcy, usprawnić systemy odwoławcze, system kontroli, pozwolić na identyfikację zamówień strategicznych i tych zamówień, które mają charakter innowacyjny.

Jako ostatnia została uchwalona ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych; wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom zarówno podmiotów publicznych, jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne poprzez kompleksową regulację tej materii zastępującą przepisy z 2004 r.

Inne decyzje Izby

Posłowie podjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia księdza Władysława Gurgacza w 70. rocznicę śmierci oraz uchwałę upamiętniającą 65. rocznicę uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie.

Ponadto Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości.

Posłowie wysłuchali także informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018 wraz ze stanowiskiem Komisji SPC.

źródło: sejm.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *